Welkom bij Careline. Gelieve te begrijpen dat onze aanbiedingen uitsluitend van toepassing zijn op commerciële klanten. Hier kunt u zich registrieren oder log in. x

Hoe kunnen we u helpen?

+31 88 5012400  Hotline

Maandag bis vrijdag 7:30 - 17:00 uur


live-advies

Onze live consultants zullen je vragen graag beantwoorden in de chat!

Start advies

Algemene voorwaarden

1. De firma CARELINE KG, hieronder CARELINE genoemd, levert haar diensten uitsluitend onder deze algemene handels- en levervoorwaarden. Deze gelden ook voor alle aanbiedingen en andere diensten door CARELINE, ook in zoverre CARELINE zich niet uitdrukkelijk hierop beroept. Wijzigingen van en/of aanvullingen bij deze algemene handels- en levervoorwaarden, evenals eventuele toezeggingen van medewerkers van CARELINE benodigen de schriftelijke bevestiging door CARELINE voordat ze geldig kunnen worden. Afwijkende algemene voorwaarden van klanten, die door CARELINE niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend, zijn voor CARELINE vrijblijvend, ook als CARELINE ze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

 

2. Alle aanbiedingen van CARELINE zijn – voor zover niet anders aangeduid – steeds vrijblijvend; prijsopgaven zijn te begrijpen in euro, zuiver netto exclusief wettelijke btw vanaf het magazijn. Alle prijzen zijn, voor zover niet anders aangeduid, prijzen per stuk. Prijzen voor verzendkosten kunt u vinden in de actuele catalogus of het bestelformulier. Alle aanbiedingen incl. internetshop zijn slechts bestemd voor personen, inrichtingen, instanties en ondernemingen die de producten gebruiken in hun beroeps- of dienstenactiviteit. Er worden geen opdrachten van privépersonen conform § 13 BGB (Burgerlijk Wetboek) aangenomen.

 

3. Elke aanneming van een opdracht, evenals contractwijzigingen, toezeggingen en aanvullende overeenkomsten (ook via de afgedongen schriftvorm), alsook opdrachtbevestigingen, handelsbevestigingsbrieven etc. van klanten benodigen de schriftelijke bevestiging van CARELINE voor ze geldig kunnen worden. Uitsluitend de inhoud van deze schriftelijke bevestiging is maatgevend voor het contract. Is geen schriftelijke bevestiging door Careline gebeurd, dan komt een contract onder onderhavige voorwaarden evenwel met de levering van de waar tot stand. CARELINE kan zonder opgave van redenen opdrachten afwijzen. Het aannemen van opdrachten door CARELINE gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud van de levermogelijkheid en capaciteit. CARELINE heeft het recht, ook van reeds bestaande contracten af te zien, als de economische situatie van de besteller zich klaarblijkelijk negatief ontwikkelt of CARELINE nadien ongunstige informatie krijgt over de soliditeit van de klant. Ingeval van zo´n afzien, zoals ook bij fouten of wegvallen van levermogelijkheid of capaciteit zijn alle aanspraken op waarborg of schadevergoeding vanwege de klant uitgesloten.

 

4. Bij contractsluiting vastgelegde namen, aanduidingen en specificaties geven de technische stand weer op het tijdstip van de contractsluiting. CARELINE behoudt zich wijzigingen uitdrukkelijk voor, voor zover deze niet fundamenteel zijn en het contractuele gebruiksdoel niet in grote mate ingeperkt wordt. Gegevens in prospectussen, gebruikershandleidingen en andere geschreven stukken van derden zijn voor CARELINE vrijblijvend en geen inhoud van de hoedanigheidsovereenkomst, voor zover niet in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk iets anders door CARELINE schriftelijk werd bevestigd. Elke advisering door CARELINE is vrijblijvend en impliceert – uitgenomen ingeval van grove nalatigheid of opzettelijkheid – geenszins de verantwoordelijkheid van CARELINE.

 

5. Voor alle door CARELINE gedemonstreerde en voor testdoeleinden binnen een bepaalde tijdsperiode ter beschikking gestelde producten neemt de klant de volle verantwoordelijkheid bij beschadiging of verlies. Bij sterke vervuiling of afslijting of ander waardeverlies heeft CARELINE het recht daar een volledige vergoeding voor te berekenen.

 

6. Door CARELINE genoemde levertijden zijn vrijblijvend. In zoverre door CARELINE levertoezeggingen gegeven worden, wordt hiermee geen vaste afspraak gemaakt of verkoop op levering afgesproken. Het niet-naleven van levertermijnen door CARELINE geeft de klant niet het recht van het contract af te zien. Ingeval van staking, uitsluitingen, oorlog, hogere macht of andere door CARELINE niet te overkomen hindernissen heeft CARELINE het recht de levering geheel of gedeeltelijk achteraf af te wijzen of later te leveren, en/of geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien, zonder dat dit aanleiding kan geven tot claims op nalevering of schadevergoeding vanwege de klant. CARELINE heeft, in zoverre niet anders schriftelijk werd overeengekomen, op elk ogenblik het recht deelleveringen uit te voeren of te factureren. Bij verzendingskoop gebeurt verzending vanaf het magazijn steeds op risico van de klant, óók wanneer in aparte gevallen vrachtvrije levering overeengekomen werd of deelleveringen uitgevoerd worden. CARELINE neemt geen verantwoordelijkheid voor welke transportschade dan ook. Bij verzendingskoop moet schade voor het aannemen van de zending op verzendpapieren gedocumenteerd worden. Bij verzendingskoop staat het de klant vrij voor de waar een transportverzekering af te sluiten. CARELINE is niet gebonden aan welke aard transportverzekeringen dan ook. De waar is reglementair afgeleverd, als de klant niet binnen 7 dagen vanaf leverdatum schriftelijk onder precieze opgave van redenen bezwaar aantekent.

 

7. Het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de koopwaar gaat met de overgave van de waar of met de mededeling dat de waar verzendklaar is over op de koper. Bij verzendingskoop gaat het risico op de koper over zodra CARELINE de uitvoering van de verzending aan bepaalde personen doorgeeft.

 

8. De koper dient de koopwaar meteen na verkrijging zorgvuldig te onderzoeken. De koopwaar geldt als goedgekeurd indien een klacht niet binnen een termijn van 7 dagen na toegang tot de levering of bij de gebreken die in het kader van een zorgvuldig onderzoek niet vaststelbaar zijn, niet direct na hun vaststelling en binnen de waarborgtermijn bij CARELINE binnenkomt. CARELINE neemt geen waarborg op zich voor schade die ontstaat uit ondeskundig gebruik, foutieve montage of ingebruikneming, foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte gebruiksmiddelen, vervanging van werkzame stoffen of ongeschikte ondergronden. De waarborgtermijn bedraagt bij verkoop van nieuwe zaken, onderdelen en diensten hiervoor één jaar, beginnend telkens met de overgave of de dag na de beëindiging van de dienstverlening. Bij verkoop van gebruikte zaken en onderdelen is elke verantwoordelijkheid voor zaakschade uitgesloten. Bij zaakschade of fouten van toegezegde eigenschappen kan CARELINE, als het dit wil, verlangen dat de gebrekkige koopwaar ter bewerking of omruiling met aansluitende terugzending aan CARELINE gestuurd wordt of de koper het gebrekkige product klaarhoudt en de bewerking of ruil daar ter plaatse door CARELINE (of door CARELINE aangestelde personen) uitgevoerd wordt. De voor verbetering, herstel of omruil vereiste kosten worden gedragen door CARELINE; dit geldt evenwel niet voor verhoogde kosten die kunnen ontstaan. Ingeval CARELINE niet in staat is of niet bereid is om de schade te verhelpen of de geleverde waar te vervangen, of dit ook niet doet na herhaalde termijnafspraken, uit redenen die bij CARELINE liggen, of ingeval om andere redenen het schadeherstel of ruillevering foutloopt, heeft de koper het recht, als hij het wil, af te zien van het contract of vermindering van de koopprijs te verlangen.

 

9. Claims op schadevergoeding van de besteller – om het even op welke rechtsgrond – bestaan enkel als de schade veroorzaakt werd door schuldige schending van een contractueel essentiële plicht, op een wijze die het naleven van het contract in gevaar bracht of als CARELINE m.b.t. een bepaalde koopwaar een eigenschap schriftelijk beloofd of een hoedanigheid schriftelijk gegarandeerd heeft of als schade ontstaan is uit schending of als schade of opzet berust op grove nalatigheid vanwege CARELINE. Neemt CARELINE verantwoordelijkheid voor het schenden van een contractueel essentiële plicht, zonder dat grove nalatigheid of opzet bewezen werden, dan is de hoogte van de verantwoordelijkheid begrensd tot de contractueel typisch voorzienbare schade. CARELINE is niet aansprakelijk voor ontgane winst of andere vermogensschade van de besteller. De eerder genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor handelingen, evenals voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers, hulpkrachten of andere gevolmachtigden door CARELINE. De overdracht van claims op schadevergoeding en waarborgen door de klant is ontoelaatbaar.

 

10. Alle facturen moeten betaald worden zodra ze opgesteld en ontvangen zijn en uiterlijk binnen de 14 dagen. Alle prijzen zijn zuiver netto op te vatten, exclusief wettelijke belastingen vanaf magazijn. CARELINE behoudt zich het recht voor op elk moment zijn prijzen te verhogen. Tegenover vorderingen door CARELINE zijn schuldvergelijking (compensering) of rechten van terughouding uitgesloten, tenzij de klant rechtsgeldig vastgestelde tegenclaims toekomen of tegenclaims onbetwist of door CARELINE schriftelijk erkend werden. Bij nieuwe klanten of voorafgaande ingebrekestelling of betalingsmoeilijkheden of andere onregelmatigheden behouden wij ons de levering voor tegen vooruitbetaling.

 

11. CARELINE heeft het recht om voor elke maning een bewerkingsvergoeding van EURO 5,00 in rekening te brengen. Ingeval van betalingsachterstand worden daarenboven alle vorderingen van CARELINE tegenover de klant meteen opeisbaar voor onmiddellijke betaling, ook als deze apart in rekening waren gebracht en later betaalbaar waren, om welke reden ook. Wordt de koopwaar na verzending of na mededeling dat ze verzendklaar is door de aankoper niet afgenomen, dan zijn alle bijkomend ontstaande kosten voor rekening van de aankoper. Bij geloochende afnameweigering wordt ongeacht de vordering van hoge bewezen kosten per begonnen kalendermaand opslag ½ % van het factuurbedrag voor opslagkosten in rekening gebracht. CARELINE heeft het recht, maar is niet verplicht, de klant een afnametermijn op te leggen en indien deze zonder succes afloopt, heeft CARELINE het recht met een vordering van schadevergoeding af te zien van het contract. Indien de koper uiteindelijk de koopwaar niet afneemt of CARELINE na succesloze termijnbepaling voor de afname afziet van het koopcontract, dan heeft CARELINE het recht van de koper een globale kosten- en schadevergoeding van 15% van het rekeningbedrag te vorderen. Terugzendingen moeten postaal vrij zijn en worden door ons aangenomen na voorafgaande goedkeuring. Terugzendingen van de geleverde koopwaar moeten gebeuren binnen de 14 dagen, na deze periode vervalt het terugzendrecht. Speciale bestellingen en speciale fabrikaten zijn van terugname uitgesloten. Alle terugzendingen van koopwaar moeten in het originele karton gebeuren en zijn onderhevig aan een heropslagkost van 15%. In zoverrre hierboven de all-in-schadevergoeding geregeld is, blijft de koper de mogelijkheid hebben om te bewijzen dat wegens CARELINE geen of slechts een geringe schade is ontstaan.

 

12. Alle leveringen van koopwaar gebeuren onder eigendomsvoorbehoud, saldovoorbehoud evenals verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De koopwaar blijft tot betaling van alle vorderingen, ook deze die pas na levering ontstaan, eigendom van CARELINE. Bij verwerking, verbinding of vermenging verschuift het eigendomsvoorbehoud naar het nieuw gecreëerde voorwerp; de koper draagt al meteen zijn eigendom van de nieuw vervaardigde voorwerpen aan CARELINE over en bewaart deze met de zorgvuldigheid van een fatsoenlijke koopman voor CARELINE. De koper is verplicht elke panding of verpanding of andere vermindering van de rechten van CARELINE onmiddellijk schriftelijk mee te delen. Indien de koper waar van CARELINE vervreemdt of verkoopt, om het even in welke toestand, staat hij hiermee al bij voorbaat, en wel tot volledige delging van alle schulden tegenover CARELINE, zijn eigen rechten, die hem toekomen uit de vervreemding tegen zijn afnemer, samen met alle nevenrechten aan CARELINE af. Als CARELINE dit verlangt, is de koper verplicht die afstandname aan de afnemer mee te delen en CARELINE voor de geldigmaking van haar rechten aan de afnemer de vereiste informatie te verstrekken. De koper is verplicht het verkochte voorwerp zorgzaam te behandelen en het op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen vuur- en waterschade en tegen diefstal. Onderhouds- en inspectiekosten dient hij op eigen kosten uit te voeren. Als de koper met zijn gedrag ingaat tegen het contract, in het bijzonder bij betalingsvertraging, heeft CARELINE het recht de voorbehoudswaar op kosten van de koper terug te nemen, eventueel afstand van terugave-claims van de klant tegenover derden te verlangen en de koopwaar uit de hand ten nutte te maken. De terugname evenmin als de panding van de voorbehoudswaar door CARELINE impliceert – inzoverre niets anders uitdrukkelijk bij de uitoefening van de rechten verklaard wordt – geen terugtreden uit het contract.

 

13. Bij reparatie-opdrachten gelden voorgaande bepalingen naar hun zin en strekking.

 

14. Voor alle verbintenissen uit de contracten met CARELINE wordt als plaats van handeling Düsseldorf overengekomen. De juridische betrekkingen tussen CARELINE en de kopers richten zich uitsluitend naar het recht van de bondsrepubliek Duitsland. Bevoegde rechtbank is voor alle bij het handelsregister ingeschreven zakenlieden Düsseldorf. Bij onwerkzaamheid van één of meerdere van voorgaande bepalingen blijft de werkzaamheid van de algemene handels- en levervoorwaarden overigens onberoerd; de partijen zijn in zo´n geval verplicht de onwerkzame clausule te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de economische zin en bedoeling van de onwerkzame clausule.

Alle prijzen zijn op te vatten in euro, excl. wettelijke belastingen. Verzendkosten binnen Duitsland: pakketlevering 5,99 euro (eenmalig); bij bestelling vanaf 350,- euro/netto, levering franco. Verzending levering naargelang van product: 19,- / 29,90 / 49,- / 79,- euro.

 

Stand: juni 2013

Het artikel is toegevoegd aan het winkelwagentje.
Log in om producten aan uw winkelwagen toe te voegen.